KENYATAAN POLISI
AKPK komited menjalankan perniagaan secara beretika dan jujur, dan mempunyai toleransi sifar untuk kegiatan rasuah dan penyelewengan.

Kami komited dalam semua urusan dan hubungan perniagaan dan akan sentiasa menegakkan semua undang-undang yang berkaitan dengan anti rasuah dan anti penyelewengan di Malaysia, khususnya, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.


SKOP POLISI
Prinsip dan kewajipan yang digariskan dalam polisi ini adalah untuk semua kakitangan AKPK, Lembaga Pengarah, dan pihak berkepentingan AKPK, termasuk pelanggan, vendor, ejen, perunding, kakitangan luar dan wakil-wakil lain.

Polisi ini menetapkan piawaian pematuhan minimum AKPK mengenai interaksi dengan pihak ketiga. Bagaimanapun, di mana undang-undang dan peraturan tempatan memerlukan kawalan yang lebih ketat, maka kawalan tersebut mesti diikuti.

DEFINISI RASUAH
Rasuah merujuk kepada "menawarkan, menjanjikan, memberikan atau meminta kelebihan tidak wajar mana-mana nilai (yang boleh menjadi kewangan atau bukan kewangan), secara langsung atau tidak langsung, dan tanpa mengira lokasi, yang melanggar undang-undang yang terpakai, sebagai dorongan atau ganjaran bagi orang yang bertindak atau menahan diri daripada bertindak berhubung dengan pelaksanaan tugas orang itu" seperti mana ditakrifkan oleh “Anti Bribery Management System ISO 37001”.


MEMERANGI RASUAH, PENYELEWENGAN DAN AMALAN TIDAK BERETIKA

 1. Meminta/menerima atau memperoleh, Rasuah dan Penyelewengan
  Kakitangan dilarang, secara langsung atau tidak langsung, meminta, menerima atau memperoleh atau bersetuju untuk menerima atau cuba memperoleh, dari mana-mana pihak untuk diri mereka sendiri atau bagi mana-mana pihak lain, apa-apa rasuah atau gratifikasi sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau menahan untuk melakukan , atau untuk melakukan atau untuk berbuat apa-apa, apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan AKPK, atau untuk menunjukkan kebaikan atau kesabaran untuk menunjukkan ketidakpuasan kepada mana-mana pihak berkaitan dengan urusan atau perniagaan AKPK.

 2. Menerima Pembayaran Pemudahan
  Kakitangan dilarang, secara langsung atau tidak langsung, menerima atau memperoleh atau cuba untuk menerima atau mendapatkan bayaran pemudahan daripada mana-mana orang untuk diri mereka sendiri atau bagi mana-mana orang lain yang tertakluk kepada polisi ini. Istilah "pembayaran pemudahan" secara amnya bermaksud bayaran yang dibuat untuk menjamin atau mempercepatkan prestasi oleh seseorang yang menjalankan tugas rutin atau pentabiran atau fungsi.

 3. Larangan Komisen, Diskaun dan Keuntungan Rahsia
  Kakitangan tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, menerima atau mendapatkan apa-apa barangan atau perkhidmatan yang dibeli atau perniagaan lain yang diurusniagakan (sama ada atau tidak oleh mereka) oleh atau bagi pihak AKPK, sebarang diskaun, rebat, komisen, perkhidmatan, kepentingan, pertimbangan nilai atau faedah lain atau bayaran apa-apa jenis (sama ada secara tunai atau jenis) yang tidak dibenarkan oleh polisi atau prosedur AKPK.

 4. Menerima Hadiah dan Hiburan
  Kakitanagn dikehendaki mematuhi Kod Etika atau sebarang polisi dan prosedur lain yang berkaitan dengan penerimaan hadiah dan hiburan.

 5. Sumbangan Politik, Penajaan dan Derma
  Sumbangan Politik
  AKPK tidak membuat atau menawarkan sumbangan politik atau wang bukan wang kepada parti politik, pegawai parti politik atau calon politik.

  Penajaan dan Derma
  • Kakitangan mesti memastikan bahawa semua tajaan dan derma tidak digunakan sebagai alasan untuk mendapatkan rasuah atau digunakan untuk mengelakkan atau mengelakkan mana-mana peruntukan Kod Etika, khususnya, larangan terhadap rasuah.
  • Selaras dengan komitmen AKPK untuk menyumbang kepada masyarakat serta nilai integriti dan ketelusannya, semua penajaan dan sumbangan mesti mematuhi yang berikut:
   • Memastikan sumbangan tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai;
   • Memperoleh semua kelulusan / kebenaran yang diperlukan;
   • Dibuat kepada entiti yang mantap dengan struktur organisasi yang mencukupi untuk menjamin pentadbiran dana yang sepatutnya;
   • Dicatat dengan tepat di dalam buku dan rekod perakaunan syarikat; dan
   • Tidak boleh digunakan sebagai cara untuk menutup pembayaran yang tidak wajar atau rasuah;

 6. Melaporkan Kebimbangan dan Pemberitahuan Maklumat
  Menyedari nilai-nilai yang dinyatakan di atas, AKPK menyediakan saluran untuk semua pekerja AKPK, orang awam dan pihak berkepentingan untuk mendedahkan apa-apa kelakuan tidak wajar dalam AKPK.

  Semua pendedahan kelakuan yang tidak wajar dalam AKPK akan disalurkan mengikut Polisi dan Prosedur Pemberitahuan Maklumat AKPK. Sebarang salah laku boleh dilaporkan dengan menghantar borang ‘Whistleblowing Incident Report Form’ (WIRF) yang terdapat di laman web AKPK.